API

Aanspreekpunt voor de Integriteit van onze sporters

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Gymfed is begaan met de gezondheid en het welzijn van haar sporters en participeert in een aantal projecten opgezet door de Vlaamse overheid en universiteiten. In navolging op de ondertekening van de Panathlon-verklaring, over de rechten van het kind in de sport, legt Gymfed sinds 2017 het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, sporters, juryleden en ouders. Met de campagne “Gymtastisch sporten, daar staan we voor” wil Gymfed deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten. Dit alles met één centrale doelstelling: het welbevinden van het kind.

Met het project “Gymtastisch sporten, daar staan we voor” wil Gymfed voor haar aangesloten clubs inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in de gymclub en zorg dragen over de integriteit van de leden. Gymfed en haar clubs stellen zich tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van ‘goed gedrag’ naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

Via de gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), adviseren we de clubs dit te integreren in hun werking. Deze code is van toepassing voor alle clubleden (trainers, sporters, ouders, juryleden), het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.

Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Vermoedens en/of klachten over grensoverschrijdend gedrag? Contacteer de API van je club.

Ook wij als sportclub gaan mee in het idee om het welbevinden van het sportende kind of (jong)volwassene te stimuleren. Vandaar dat we binnen onze club twee personen hebben aangewezen om, indien nodig, op te treden tijdens situaties waarbij dit welbevinden in het gedrang komt. Als club hopen wij hier nooit beroep op te moeten doen, maar zijn liever voorbereid om daar mogelijk een goede opvolging en ondersteuning te kunnen garanderen.

Onze API’s zijn: Hanne Sijbers en Liesbeth Jans. Beiden al meerdere jaren deel van de club als trainer, bestuurslid of ouder.

Contactgegevens API

  • Liesbeth Jans
  • Functie binnen de club: ouder van lid
  • Indien niet aanwezig in de sporthal -> per e-mail: liesjejans@live.be

  • Hanne Sijbers
  • Functie binnen de club: Voormalig trainster dans en huidig bestuurslid
  • Indien niet aanwezig in de sporthal -> per e-mail: hannesijbers@hotmail.com